Festa 2010

Programm tal-Festa

 

PROGRAMM LITURGIKU

TAL- FESTA TA’ KRISTU RE 2010

Il-Hadd, 25 ta’ Lulju 2010

 

 

PREPARAZZJONI GHALL-FESTA TITULARI:

 

 

 

It-Tlieta, 13 ta’ Lulju:            

 

9.30am    Tluq minn quddiem il-Knisja ghal ZJARA LILL-ANZJANI  f’San Vincenz de Paule Home.  Kulhadd hu mistieden partikularment kull min ghandu xi hadd  minn qrabatu u rikoverat f`din ir-Residenza.   

 

L-Erbgha, 14 ta’ Lulju:

 

7.30pm    Quddiesa ghall-Familji li joqghodu fl-inhawi ta’ Triq l-Isqof Pietru Pace (organizzata  mill-Familja Cachia u mic-Celloli Parrokkjali ghall-Evangelizazzjoni)

 

Il-Hamis, 15 ta’ Lulju:

 

7.30pm    Quddiesa ghall-Familji li joqghodu fl-inhawi ta’ Triq Il-Malvizz (organizzatta  mill-Gruppi Karizmatici tal-parrocca)

 

                                Qabel il-Quddies fiz-Zoni Periferjali jkun hemm il-Qrar

 

Il-Hadd, 18 ta’ Lulju:      JUM Iz-ZGHAZAGH

                                Il-Quddies ta’  matul il-jum ikun fil-hinijiet tas-soltu, u  ssir OMELIJA  dwar it-tifsira nisranija tal-Festa.

 

8.00pm    Quddiesa Specjali ghaz-zghazagh fuq iz-zuntier tal-knisja           Imexxi din ic-Celebrazzjoni  ir-Rev. Dun Keith Scicluna.  Wara jkun hemm attivita’ miz-zghazagh ghaz-zghazagh.

 

It-Tnejn, 19 ta’ Lulju:                   JUM IL-KOMUNITA’ PARROKKJALI

6.30pm    Quddiesa  ghall-bzonnijiet tal-Parrocca fi zmien il-Festa.                     

                                Jiccelebra l-Kappillan Rev. Kan. Dun  Vincenz Cachia.

                                Mistiedna l-Ghaqdiet Religjuzi, Civici, Socjali, Kulturali u Politici kollha tal-Parrocca.

 

7.30pm                    Adorazzjoni Solenni ta’ Talb ghall-bzonnijiet tal-Parrocca fi zmien il-Festa.

 

8.00pm                    Hrug Solenni ta’ l-Istatwa Titulari ta’ Kristu Re ghall-qima taghna fi zmien il-granet tal-Festa.

 

 

It-Tlieta, 20 ta’ Lulju:                             JUM IT-TFAL

6.00pm                    It-Tfal, bniet u subien, jingabru hdejn il-Qasam tal-Museum tas-Subien, Triq l-Arkata,  biex jakkumpanjaw l-istatwa zghira  ta’ KRISTU RE  sal-Knisja Parrokkjali

                                minn Triq Tramuntana, Triq Ninu Cremona u Pjazza.

 

6.30pm    Quddiesa animata mit-tfal stess immexxija mis-Superjuri u s-Soci taz-zewg Oqsma  tal-MUSEUM.         

                                Jiccelebra r-Rev. Dun Reuben Micallef, Kappillan tal-Parrocca ta’ Santa Lucija, Mtarfa.

 

                                Wara fuq iz-zuntier ikun hemm attivita’ ghall-familja mtella’ mill-Kummissjoni Festa Kristu Re

 

 

L-Erbgha, 21 ta’ Lulju:           JUM IL-PAWLISTI          L-Ewwel  Jum tat-Tridu

6.30pm    Quddiesa  ghall-bzonnijiet tal-familji  Residenti u dawk il-Pawlisti kollha li twieldu   u ghixu ghal xi zmien f’Paola u llum  qed jabitaw f’xi lokalita’ ohra.     Jiccelebra r-Rev. Kan. Dun Vincenz Cachia, Kappillan

 

Wara l-Quddiesa titkanta l-Antifona, tinghata l-Barka Sagramentali u naghlqu bl-Innu popolari.  Imexxi r-Rev. Dun Vincenz Deguara

                               

                               

Il-Hamis, 22 ta’ Lulju:            JUM IL-FAMILJA          It-Tieni Jum tat-Tridu

 

6.30pm    Quddiesa organizzata mill-Kummissjoni Familja.

 

                                Mistiedna l-familji kollha li kellhom tarbija matul dawn l-ahhar tnax il-xahar.  It-trabi kollha prezenti jigu pprezentati  lil Kristu Re . Mistiedna wkoll  dawk kollha   li matul is-sena qed jiccelebraw il-25 jew il-50 anniversarju   taz-zwieg taghhom.

 

                                Imexxi din ic-Celebrazzjoni r-Rev. Dun Noel Vassallo, Kappillan tal-Parrocca ta’  Santa Marija, Attard

                               

                                Wara l-Quddiesa titkanta l-Antifona, tinghata l-Barka Sagramentali u naghlqu bl-Innu popolari.   Imexxi r-Rev. Patri Herbert Friggieri S.J.

 

Il-Gimgha, 23 ta’ Lulju:       JUM L-ANZJANI            It-Tielet Jum tat-Tridu

 

6.00pm    Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani kollha tal-         Parrocca organizzata mill-Kummissjoni Djakonija.  istiedna l-Anzjani Pawlisti li jinsabu f’xi Dar Residenzjali  tal-Knisja, Stat jew Privat. 

Jiccelebra l-Quddiesa r-Rev. Kan. Dun Anthony Cassar, Propostu, Parrocca Santa Elena, Birkirkara.

 

Wara l-Quddiesa titkanta l-Antifona, tinghata l-Barka Sagramentali u naghlqu bl-Innu popolari. Imexxi  r-Rev. Kan. Dun Mario Agius.

 

                                Wara  l-Funzjoni  jkun  hemm  Bibita ghall-Anzjani.  Dawk  li ghandhom   bzonn   trasport   huma mitluba biex javzaw   fl-Ufficcju  Parrokkjali kmieni kemm jista’ jkun.

 

Is-Sibt, 24 ta’ Lulju:                                LEJLIET IL-FESTA

 

5.45pm                    Translazzjoni Solenni  bir-Relikwa tas-Salib Imqaddes madwar il-Knisja li taghti bidu ghall-Quddiesa Solenni Koncelebrata bil-Kant tal-Vespri bis-sehem tas-Sacerdoti tal-Parrocca.  Jiccelebra Mons Isqof George Frendo OP, Isqof Awziljarju ta’ Tirana – Durres, Albanija.

                               

                                                               

Il-Hadd, 25 ta’ Lulju:                             JUM IL-FESTA TITULARI TA’ KRISTU RE

 

6.30am    Quddiesa normali ta’ nhar ta’ Hadd. 

                                Jiccelebra Rev.  Dun Tito Sammut

 

8.00am    Quddiesa mmexxija mill-Grupp Karizmatiku. 

                                Jiccelebra Rev. Dun Christopher Galea, Kappillan, Parrocca Lourdes, Paola.

 

9.30am    Quddiesa Solenni Koncelebrata mmexxija mir-Rev. Kan. Dun Vincenz  Cachia, Kappillan

 

                                Il-Kor u l-Orkestra jkunu taht id-direzzjoni ta’ Mro. Rev. Mons John Galea li  jesegwixxi l-Quddiesa l-Kbira ta’ Maestro Carlo Diacono.

                                Tindaqq l-Antifona ta’ Kristu Re, kompozizzjoni ta’ Mro Carlo Diacono, (li nstabet   fl-arkivji tal-familja Diacono wara hafna snin mitlufa)

 

11.30am  Quddiesa mmexxija mill-Membri tal-Mixja Neo Katekumenali.

                            Jiccelebra Rev. Fr. Robert Grech

 

                           Fil-Quddies kollu ta’ filghodu jkun hemm Omelija dwar KRISTU RE

 

6.00pm    Quddiesa Solenni Koncelebrata  bil-kant tal-Vespri mmexxija mill- Eccellenza Tieghu Mons Isqof Mario Grech, Isqof ta’ Ghawdex li jinseg ukoll il-Panigierku  tal-festa.

 

                               

7.45pm    Manifestazzjoni bl-Istatwa Titulari ta’ KRISTU RE li tghaddi mill-Pjazza,  Triq Tarxien, Triq Lampuka, Triq |abbar u l-Pjazza

 

10.30pm  Dhul tal-Istatwa Titulari ta’ KRISTU RE. 

Kant ta’ l-Antifona,  Konsagrazzjoni tal-Parrocca u Barka Sagramentali.  Imexxi r-Rev. Mons. Dun Edgar Attard

 

Matul ic-Celebrazzjonijiet Liturgici, fejn ma jindikax xort’ohra,

 jiehu sehem il-Kor Parrokkjali HALLELUJAH

 

 

Il-Hadd, 1 ta’ Awwissu:

9.30am    Quddiesa ta’ Ringrazzjament u Dhul tal-Istatwa Titulari fin-nicca.  Jiccelebra Rev. Kan Dun Vincenz Cachia, Kappillan

 

 Programm tal-Festi Esterni

 

 

Il-Hadd 18 ta’ Lulju

 Jum iz-Zghazagh

 Attivita’ religjuza fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali organizzata miz-zghazagh ghaz-zaghzagh

 It-Tnejn 19 ta’ Lulju

 8.00pm

Hrug ta’ l-istatwa titulari ta’ Kristu Re minn-Nicca ghall-qima taghna fi zmien il-festa. Il-Banda Kristu Re tilqa’ u ssellem lill-Patrun taghna fuq iz-zuntier u tkompli bi programm ta’ marci brijuzi fit-toroq:   Vjal il-Knisja, Temi Zammit, Guze’ D’Amato, Tarzna, Sammat, Hal-Saflieni,  San Alwigi, Mons. F. Xuereb, S. Imbroll, ix-Xewk, Robinich, San Alwigi, Sant’ Ubaldeska, Arkata u Pjazza.

 It-Tlieta 20 ta’ Lulju

 8.30pm

Festa Familja fuq iz-zuntier tal-Knisja mtellgha mill-Kummissjoni Festa Kristu Re. Serata ta’ kant, zfin. Ikun hemm ikel, tombla kbira u loghob iehor.

 

 L-Erbgha 21 ta’ Lulju

 8.30pm

Programm ta’ marci brijuzi mill-Banda San Gejtanu tal-Hamrun fit-toroq: Guze’ D’ Amato, Pjazza De Paule, Ninu Cremona, Sant’ Ubaldeska, Is-Sultana, Il-Gdida, Ninu Cremona, Tramuntana, L-Arkata, Il-Gdida, Midfna, Melita, Nazzarenu, Oratorju, Tarxien, Pjazza.

 Fi tmiem il-marc isir it-tlugh tal-istatwa ta’ Kristu Re fi Triq Guze’ D’ Amato.

Dan il-programm huwa organizzat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.

 

Il-Hamis 22 ta’ Lulju

 8.00pm

Programm ta’ marci brijuzi mill-Banda Stella Maris, Sliema fit-toroq:            Zuntier tal-Knisja tal-Kappuccini, Isqof Buhagiar, Ggajn Dwieli, Il-Vittmi tax-Xoghol, il-Hidma, Wied Blandun, San Frangisk, Mater Boni Consilii, Schrieber, San Gorg, San Guzepp, Joseph Stivala, Sorijiet, Guze’ D’ Amato u

l-Pjazza (tinzel minn naha ta’ Hibs F.C.).

Fi tmiem il-marc isir it-tlugh tal-istatwa tal-Gran Mastru Fra Antoine De Paule fuq il-kolonna fil-Pjazza.

 Dan il-programm huwa mhallas mill-Kummissjoni Festa Kristu Re u l-briju organizzat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.

 

 Il-Gimgha 23 ta’ Lulju

 8.00pm

Programm ta’ marci brijuzi mill-Banda Kristu Re bl-istatwa ta’ Kristu Re fit-toroq:  Zuntier, Pjazza, Ninu Cremona, Tramuntana, Arkata, Il-Gdida, Palma (sa n-naha t’isfel), titla’ Palma, Tarxien, it-Tarzna, Santa Monika, San Guzepp, Guze’ D’ Amato, Sorijiet, Vjal il-Knisja, Qalb ta’ Gesu’, Kalkara tal-Gir, Bormla u l-Pjazza.

Nofs il-Lejl

Fi tmien il-marc isir it-tlugh ta’ l-istatwa ta’ Kristu Re fuq il-kolonna.  Wara jkun hemm il-loghob tan-nar ta’ l-art mis-Socjeta’ Fil. De Paule

 

Is-Sibt 24 ta’ Lulju - Lejlet il-Festa

 

8.00pm

Korteo tal-Ghaqdiet minn quddiem l-Ufficcju Parrokkjali fi Triq Lampuka akkumpanjat mill-Banda Kristu Re li jghaddi minn Triq tal-Borg ghall-Pjazza fejn issir ic-cerimonja tat-tqeghid tal-kuruni tar-rand.

 

8.30pm

Programm ta’ marci brijuzi mill-Banda San Pietru fil-Ktajjen, Ghaqda Muzikali, ta' Birzebbugia fit-toroq:  Guze’ D’ Amato, Pjazza, Zabbar, Qalb ta’ Gesu’, Vjal il-Knisja, San Guzepp, Guze’ D’ Amato, Tarzna, Sammat, Hal Saflieni, Luqa u Pjazza.

 Programm organizzat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.

 

8.45pm

Programm fuq il-plancier mis-Socjeta’ Filarmonika G.M. Fra Antoine De Paule, Banda Kristu Re.

 

10.00pm

Il-Banda Kristu Re u l-Banda San Pietru fil-Ktajjen ta' Birzebbugia jinghaqdu flimkien u jaghmlu marc La Veneziana madwar il-Pjazza Antoine De Paule.

 

11.00pm

Hruq tal-loghob tan-nar ta’ l-art organizzat mill-Kummissjoni Festa Kristu Re b’kollaborazzjoni mas-Socjeta’ Fil.  De Paule u l-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.

 

 

 

Il-Hadd 25 ta’ Lulju - Jum il-Festa

 

9.00am

Marc brijuz mill-Banda Kristu Re li jggaddi mit-toroq:

 Zuntier, Pjazza, Foss, Sant’ Ubaldeska, Sammat, Palma, Melita, Midfna,  Hal-Saflieni, Nazzarenu, Luqa, Annunzjata, Tarzna, Midfna, Luqa, Tarxien, Lampuka, Tal-Borg u jdur mal-Pjazza De Paule.

 7.15pm

Il-Banda Marija Annunzjata, Tarxien, tibda marc minn Triq is-Sorijiet u jkompli fi Triq tal-Borg sa z-zuntier.

 

7.30pm

Programm muzikali fuq il-plancier mill-Banda San Lawrenz, Birgu.

 

7.45pm

Il-Banda Maria Annunzjata, Tarxien, issellem u wara takkumpanja l-istatwa Titulari ta’ Kristu Re matul il-purcissjoni li tghaddi mit-toroq:   Pjazza, Tarxien, Lampuka, Zabbar u l-Pjazza.

 

10.30pm

Dhul ta’ l-Istatwa Titulari ta’ Kristu Re lura fil-Knisja akkumpanjata miz-zewg baned mistiedna u wara jkun hemm hruq ta’ loghob ta’ n-nar ta’ l-art mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.