Festa 2010

Lejliet il-Festa

 

Saret Translazzjoni Solenni bir-Relikwa tas-Salib Imqaddes madwar il-Knisja Parrokjali li taghat bidu ghall-Quddiesa Solenni Koncelebrata bil-Kant tal-Vespri bis-sehem tas-Sacerdoti tal-Parrocca. Ic-Celebrant ewlieni kien Mons. Isqof George Frendo OP , Isqof Awziljarju ta` Tirana, Durres fl-Albanija.

 

 

Delegazzjoni minn Paola ta` l-Italja

 

 

Mro. David Sammut imexxi l-Orkestra

 

 

Wara l-Quddiesa Solenni  sar Korteo tal-Ghaqdiet minn quddiem l-Ufficju Parrokjali fejn spicca fil-pjazza u saret ic-Cerimonja tat-tqeghid tal-Kuruni tar-rand f`riglejn Kristu Re.

 

Delegazzjoni minn Paola ta` l-Italja flimkien mas-Sindku is-Sur Domnic Grima u Dr. Jason Azzopardi u s-sinjura tieghu

Mro David Sammut imexxi l-Banda

 

Okkazjoni Storika :   Lejn tmien il-Programm mill-Banda Kristu Re , gie inawgurat l-ewwel panew tal-pjancier il-gdid fuq disinn ta` Adonai Camilleri Cauchi.

Fi tmiem il-Programm sar marc mill-Banda Kristu Re u Banda S Pietru fil-Ktajjen , inghaqdu flimkien u sar marc La veneziana madwar il-Pjazza Ant. De Paule, iz-zewg baned daqqew l-Innu ta` Kristu Re flimkien fi tmiem dan il-marc

In-Nar ta` l-art